#Đây là cô ấy

#thisisher - blog thirdlove ThirdLove đang kỷ niệm Ngày của Mẹ với chiến dịch #ThisIsHer. Đó là cách của chúng tôi để cho Mẹ (và tất cả các nhân vật của Mẹ) biết rằng chúng tôi nhìn thấy mẹ, chúng tôi yêu