Nhà thiết kế tạo áp phích phim, hình ảnh từ 'Infinite Jest'

Nhà thiết kế tạo áp phích phim, hình ảnh từ 'Infinite Jest'

Được tạo bởi nhà thiết kế đồ họa Chris Ayers hai năm trước, Tumblr này có rất nhiều áp phích cho các bộ phim của Chính anh ấy cũng như biểu trưng và thiết kế cho các khái niệm và tập đoàn trong Infinite Jest. Kiểm tra tất cả chúng đây .